تاریخ : شنبه 6 دي 1393
کد 1048

آگهی مزایده

فروش ضایعات چرخ و فلک ائل گلی و کاترپیلار


سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز به استناد مجوز هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به فروش ضایعات دستگاههای چرخ و فلک از قرار هر کیلوگرم 7500 ریال واقع در لوناپارک ائل گلی و کاترپیلار از قرار هر کیلوگرم 8500 ریال و ارابه از قرار هر کیلوگرم 8500 ریال واقع در انبار سازمان از طریق مزایده به داوطلبین واجد شرایط اقدام نماید. داوطلبین می توانند جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای سازمان پارکها واقع در مجموعه تاریخی و تفریحی ائل گولی ساختمان اداری سازمان پارکها و فضای سبز مراجعه و پیشنهادات خود را تا ساعت 14روز سه شنبه مورخه 23/10/93 به دبیرخانه سازمان تحویل و رسید دریافت دارند. ضمناً کلیه پاکات روز چهارشنبه مورخه 24/10/93رأس ساعت 14:30 مفتوح خواهد شد و سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.

مديرعامل

حســــن زاده