تاریخ : دوشنبه 17 آذر 1393
کد 1029

آگهی مزایده

مزایده تعدادی از قطعات ، واحدهای مسکونی و آپارتمانی

آگهی مزایده

 سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریزبه استناد مجوز هیئت مدیره به شماره 12/77038 مورخه 22/6/93 در نظر دارد تعدادی  از قطعات و واحدهای مسکونی ، آپارتمانی خود را از طریق مزایده طبق جدول ذیل به داوطلبین واجد شرایط واگذار نماید. داوطلبین می توانندجهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای سازمان پارکها واقع در مجموعه تاریخی و تفریحی  ائل گولی ساختمان اداری سازمان پارکها و فضای سبز مراجعه و پیشنهادات خود را تا ساعت 13روز پنجشنبه مورخه 04/10/93 به دبیرخانه سازمان تحویل و رسید دریافت دارند. ضمناً کلیه پاکات روز شنبه مورخه 6/10/93رأس ساعت 14:30 مفتوح خواهد شد و سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.

جهت دریافت لیست قیمت ها بر روی تصویر کلیک نمایید . 

                                                                                                                                                 حسن زاده
                                                                                                                                            مدیر عامل