آرشیو مناقصات و مزایدات ( جدید )

آگهی مزایده بوفه های مجموعه تاریخی تفریحی ائل گولی

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛

آگهی مزایده بوفه های مجموعه تاریخی تفریحی ائل گولی

(74)

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری بوفه های مجموعه تاریخی تفریحی ائل گولی تبریز را از طریق مزایده واگذار می کند.

شنبه 11 دي 1400
آگهی مزایده بوفه ها و اماکن اجاره ای

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛

آگهی مزایده بوفه ها و اماکن اجاره ای

(107)

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری بوفه ها و اماکن اجاره ای خود را از طریق مزایده واگذار می کند.

يکشنبه 7 آذر 1400
آگهی مزایده تابلوهای تبلیغاتی در سطح شهر تبریز

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛

آگهی مزایده تابلوهای تبلیغاتی در سطح شهر تبریز

(192)

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری آگهی مزایده تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر تبریز را منتشر کرد.

شنبه 20 شهريور 1400
آگهی مزایده بوفه ها و اماکن اجاره ای ائل گولی

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛

آگهی مزایده بوفه ها و اماکن اجاره ای ائل گولی

(125)

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری بوفه ها و اماکن اجاره ای خود را از طریق مزایده واگذار می کند.

يکشنبه 31 مرداد 1400
آگهی مزایده تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر تبریز

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛

آگهی مزایده تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر تبریز

(169)

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر را از طریق مزایده واگذار می کند.

شنبه 9 مرداد 1400
آگهی مزایده بوفه های ائل گولی

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛

آگهی مزایده بوفه های ائل گولی

(100)

سازمان سیما، منپر و فضای سبز شهری، بوفه های خود را از طریق مزایده، به اجاره واگذار می کند.

يکشنبه 27 تير 1400
آگهی مناقصه خرید لوازم و تجهیزات سیستم آبیاری قطره ای

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛

آگهی مناقصه خرید لوازم و تجهیزات سیستم آبیاری قطره ای

(40)

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری ، آگهی مناقصه خرید لوازم و تجهیزات سیستم آبیاری قطره ای را منتشر کرد.

شنبه 29 خرداد 1400
آگهی مناقصه خرید درخت و درختچه مورد نیاز مناطق

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛

آگهی مناقصه خرید درخت و درختچه مورد نیاز مناطق

(79)

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهریآگهی مناقصه خرید درخت و درختچه مورد نیاز مناطق را منتشر کرد.

شنبه 29 خرداد 1400
آگهی مزایده عمومی اجاره و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد،

آگهی مزایده عمومی اجاره و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی

(222)

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری تابلوهای تبلیغاتی خود را از طریق مزایده واگذار می کند.

دوشنبه 24 خرداد 1400
آگهی مزایده اجاره و بهره برداری از تابلوها و فضاهای تبلیغاتی

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛

آگهی مزایده اجاره و بهره برداری از تابلوها و فضاهای تبلیغاتی

(294)

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز آگهی مزایده اجاره و واگذاری تابلوها و فضاهای تبلیغاتی را منتشر کرد.

پنجشنبه 26 فروردين 1400