آرشیو مناقصات و مزایدات ( جدید )

آگهی مزایده بوفه ها و مکان های اجاره ای ائل گولی

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛

آگهی مزایده بوفه ها و مکان های اجاره ای ائل گولی

(99)

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، بوفه ها و مکان های اجاره ای ائل گولی را از طریق مزایده واگذار می کند.

يکشنبه 14 فروردين 1401
آگهی مزایده بوفه ها و مکانهای اجاره ای مجموعه تاریخی تفریحی ائل گولی

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛

آگهی مزایده بوفه ها و مکانهای اجاره ای مجموعه تاریخی تفریحی ائل گولی

(160)

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری بوفه ها و مکانهای اجاره ا واقع در مجموعه تاریخی تفریحی ائل گولی تبریز را از طریق مزایده واگذار می کند.

دوشنبه 2 اسفند 1400
اسناد مناقصه فضای سبز تبریز مرحله دوم  1401

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛

اسناد مناقصه فضای سبز تبریز مرحله دوم 1401

(409)

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری اسناد مناقصه فضای سبز مرحله دوم 1401 را منتشر کرد.

چهارشنبه 27 بهمن 1400
آگهی مزایده اجاره املاک تحت تملک سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛

آگهی مزایده اجاره املاک تحت تملک سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز

(128)

آگهی مزایده اجاره املاک تحت تملک سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز منتشر شد.

دوشنبه 4 بهمن 1400
آگهی مزایده بوفه های مجموعه تاریخی تفریحی ائل گولی

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛

آگهی مزایده بوفه های مجموعه تاریخی تفریحی ائل گولی

(205)

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری بوفه های مجموعه تاریخی تفریحی ائل گولی تبریز را از طریق مزایده واگذار می کند.

شنبه 11 دي 1400
آگهی مزایده بوفه ها و اماکن اجاره ای

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛

آگهی مزایده بوفه ها و اماکن اجاره ای

(165)

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری بوفه ها و اماکن اجاره ای خود را از طریق مزایده واگذار می کند.

يکشنبه 7 آذر 1400
آگهی مزایده تابلوهای تبلیغاتی در سطح شهر تبریز

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛

آگهی مزایده تابلوهای تبلیغاتی در سطح شهر تبریز

(259)

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری آگهی مزایده تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر تبریز را منتشر کرد.

شنبه 20 شهريور 1400
آگهی مزایده بوفه ها و اماکن اجاره ای ائل گولی

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛

آگهی مزایده بوفه ها و اماکن اجاره ای ائل گولی

(167)

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری بوفه ها و اماکن اجاره ای خود را از طریق مزایده واگذار می کند.

يکشنبه 31 مرداد 1400
آگهی مزایده تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر تبریز

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛

آگهی مزایده تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر تبریز

(193)

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر را از طریق مزایده واگذار می کند.

شنبه 9 مرداد 1400
آگهی مزایده بوفه های ائل گولی

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛

آگهی مزایده بوفه های ائل گولی

(138)

سازمان سیما، منپر و فضای سبز شهری، بوفه های خود را از طریق مزایده، به اجاره واگذار می کند.

يکشنبه 27 تير 1400