آرشیو آموزش های شهروندی

شناخت ایمنی و بهداشت و محیط زیست

شناخت ایمنی و بهداشت و محیط زیست

(610)

ایمنی پیش بینی اقداماتی است که در طی آن از خطر آسیب دیدگی جانی و ضرر و زیان مادی پیش گیری می شود.

سه شنبه 15 تير 1395
اهمیت  آشنایی  با بهداشت و ایمنی و محیط زیست -   (HSE )

اهمیت آشنایی با بهداشت و ایمنی و محیط زیست - (HSE )

(6672)

موضوع سلامتی و ایمنی در فضاهای زندگی امروزی نادیده گرفتنی نیست و از عناصر اصلی در برنامه ریزیها است ، موضوعات بهداشت ، ایمنی و محیط زیست و یا به بیان دیگر ایمنی و سلامت حرفه ای از موارد مهم ، قبل از بروز حوادث نامطلوب است و ازنیازهای پایه ای درطرح ریزی ،اجرا و مدیریت ونگهداری می باشد

يکشنبه 12 مهر 1394
ایمنی چیست ؟

ایمنی چیست ؟

(2826)

حفاظت در برابرحوادث و مخاطرات از تجربیات اولیه بشر است زیرا استفاده انسان از پوشش های طبیعی در مقابل عوامل طبیعی از تفکرات در مبحث ایمنی، در انسان های اولیه است. مثل بهره برداری از غارها که با پیشرفت تجربیات ساخت محل هایی باعنوان خانه حفاظی در برابر عوامل زیان آورطبیعی به شمار می آید و مطالبی رااز تاریخچه های ایمنی بیان می کند

سه شنبه 17 شهريور 1394