آرشیو آموزش های شهروندی

خاکشناسی دکتر بایبوردی

خاکشناسی دکتر بایبوردی

(1147)

خاک حاصلخیز  توأم عناصر مورد نیاز گیاه را بدون اینکه مشکلی برایش پیش بیاید میتواند تأممی کنأد
رطوبت مهمتری عامل تغذیه گیاهی است چون بحث انتقال مواد را داریم.

چهارشنبه 29 ارديبهشت 1395
تغذيه درختان ميوه

تغذيه درختان ميوه

(1033)

درختان میوه مانند سایر موجودات زنده برای رشد و ادامه حیات نیاز به مواد غذایی دارند. درختان بایدغذای مورد نیاز خود را بسازند و برای این منظور ازعناصر شیمیایی موجود در طبیعت استفاده مینمایند،در علم تغذیه گیاه این عناصر به عنوان عناصر غذایی شناخته می شوند.
عناصر غذایی بصورت تركیبات گوناگون در طبیعت و در محیط زیست گیاهان ( هوا و خاك) وجود دارند و گیاهان بوسیله برگها و ریش ههای خود تركیبات قابل جذب این عناصر را دریافت می كنند .

دوشنبه 27 ارديبهشت 1395
رشد

رشد

(1552)

رشد گیاه و برداشت محصول مناسب عامل موفقیت کار زراعی و کشاورز بوده و به همین دلیل عوامل رشد و محدود کننده­های آن باید بدقت مورد بررسی قرار گیرد.

سه شنبه 7 مهر 1394
تاثیر ورمی¬کولیت در حاصلخیزی خاک:

تاثیر ورمی¬کولیت در حاصلخیزی خاک:

(1631)

جهت شناخت ورمی­کولیت ابتدا باید ترکیب مینرالوژیکی خاکها مورد بررسی قرار گیرد. کانی­های یا مینرالها کوچکترین جزء تشکیل دهنده .........

چهارشنبه 14 مرداد 1394
آشنایی با بافت خاک و تاثیر آن در حاصلخیزی اراضی

آشنایی با بافت خاک و تاثیر آن در حاصلخیزی اراضی

(6214)

بافت خاک مشخص کننده درصد اجزای تشکیل دهنده بخش معدنی خاک است که عبارتند از شن، سیلت و رس که با استناد کمیت فراکسیون­های سه­گانه با استفاده از دیاگرام مثلثی شکل به کلاس بافت خاک پی می­بریم.

سه شنبه 16 تير 1394
تاثیر pHو EC بر خصوصیات شیمیائی و تغذیه ای خاک

تاثیر pHو EC بر خصوصیات شیمیائی و تغذیه ای خاک

(9203)

تاثیر pHو EC بر خصوصیات شیمیائی و تغذیه ای خاک های سازمان پارکها و فضای سبز کلان شهر تبریز

دوشنبه 4 خرداد 1394