منو
 
 پیوندهـــا

 
 
 
 مناقصه
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز منتشر کرد،

آگهی مزایده واگذاری بوفه ها و غرفه های مجموعه ائل گلی

آگهی مزایده واگذاری بوفه ها و غرفه های مجموعه ائل گلی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری بوفه ها و غرفه های مجموعه ائل گلی را طی یک مزایده واگذار می کند.
دوشنبه 7 مرداد 1398

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد،

اگهی مزایده بوفه های ائل گلی

اگهی مزایده بوفه های ائل گلی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری آگهی مزایده بوفه های ائل گلی را منتشر کرد.
چهارشنبه 22 خرداد 1398

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز منتشر کرد؛

آگهی مناقصه جهت واگذاری ناحیه سه فضای سبز شهرداری منطقه یک شهرداری تبریز

آگهی مناقصه جهت واگذاری ناحیه سه فضای سبز شهرداری منطقه یک شهرداری تبریز سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، با انتشار یک آگهی، واگذاری ناحیه سه فضای سبز شهرداری منطقه یک را به مناقصه واگذار می کند.
سه شنبه 24 ارديبهشت 1398

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛

آگهی مزایده بوفه های مجموعه ائل گلی            

 آگهی مزایده بوفه های مجموعه ائل گلی             سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به اجاره مکان های ذیل از طریق مزایده اقدام نماید.
سه شنبه 10 ارديبهشت 1398

سازمان پارکها، فضای سبز و زیباسازی شهرداری تبریز فراخوان می دهد؛

مرحلۀ دوم مناقصه عمومی واگذاری نواحی فضای سبز مناطق و سازمان های شهرداری تبریز

مرحلۀ دوم مناقصه عمومی واگذاری نواحی فضای سبز مناطق و سازمان های شهرداری تبریز سازمان پارکها، فضای سبز و زیباسازی شهرداری تبریز برابر مجوزهای ماخوذه در نظر دارد نسبت به واگذاری نواحی فضای سبز مناطق و سازمان های شهرداری تبریز به شرح ذیل جهت احداث و نگهداری فضای سبز از طریق مناقصه آزاد برای دومین مرحله اقدام نماید.
شنبه 25 اسفند 1397

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز فراخوان می دهد؛

آگهی مزایده عمومی اجارۀ عوارضی ورودی پارک تاریخی و فرهنگی ائل گلی

آگهی مزایده عمومی اجارۀ عوارضی ورودی پارک تاریخی و فرهنگی ائل گلی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز در نظر دارد اجارۀ عوارضی ورودی پارک تاریخی و فرهنگی ائل گلی را در سال 98 از طریق برگزاری مزایده عمومی به اجاره واگذار نماید.
شنبه 18 اسفند 1397

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز فراخوان می دهد؛

مرحلۀ سوم مزایده عمومی اماکن تفریحی و بوفه های پارک تاریخی و فرهنگی ائل گلی

مرحلۀ سوم مزایده عمومی اماکن تفریحی و بوفه های پارک تاریخی و فرهنگی ائل گلی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز در نظر دارد اماکن تفریحی و بوفه های پارک تاریخی و فرهنگی ائل گلی را در سال 98 از طریق برگزاری مزایده عمومی به اجاره واگذار نماید.
دوشنبه 6 اسفند 1397

سازمان پارکها، فضای سبز و زیباسازی شهرداری تبریز فراخوان می دهد؛

مناقصه عمومی واگذاری نواحی فضای سبز مناطق و سازمان های شهرداری تبریز

مناقصه عمومی واگذاری نواحی فضای سبز مناطق و سازمان های شهرداری تبریز سازمان پارکها، فضای سبز و زیباسازی شهرداری تبریز برابر مجوزهای ماخوذه در نظر دارد نسبت به واگذاری نواحی فضای سبز مناطق و سازمان های شهرداری تبریز به شرح ذیل جهت احداث و نگهداری فضای سبز از طریق مناقصه آزاد اقدام نماید.
شنبه 4 اسفند 1397

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز برگزار می کند؛

آگهی مزایده عمومی 50باب غرفه موقت بهاره و تابستانه در پارک تاریخی و فرهنگی ائل گلی

آگهی مزایده عمومی 50باب غرفه موقت بهاره و تابستانه در پارک تاریخی و فرهنگی ائل گلی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز در نظر دارد 50باب غرفه موقت بهاره و تابستانه در پارک تاریخی و فرهنگی ائل گلی را در سال 98 از طریق برگزاری مزایده عمومی به اجاره واگذار نماید.
چهارشنبه 17 بهمن 1397

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز برگزار می کند؛

آگهی مزایده عمومی اماکن تفریحی و بوفه های پارک تاریخی و فرهنگی ائل گلی

آگهی مزایده عمومی اماکن تفریحی و بوفه های پارک تاریخی و فرهنگی ائل گلی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز در نظر دارد اماکن تفریحی و بوفه های پارک تاریخی و فرهنگی ائل گلی را در سال 98 از طریق برگزاری مزایده عمومی به اجاره واگذار نماید.
چهارشنبه 3 بهمن 1397