حوزه مدیر عامل
 
 
 
 سازمان پاركها و فضاي سبز تبريز درسال 1349 جهت انسجام بخشيدن به فعاليتهاي فضاي سبز و ايجاد مديريت واحد بعنوان اولين سازمان ثبت شده وزارت كشور تاسيس گرديد. درابتدا ، كليه فعاليتهاي فضاي سبز بصورت متمركز از طريق سازمان پاركها انجام مي‌گرفت و مديريت فضاي سبز مناطق نيز از اين طريق عمل مي‌شد . روند مذكور تا سال 1372 ادامه داشت تا اينكه طرح مديريت غيرمتمركز فضاي سبز مطرح گرديد و فضاي سبز مناطق شهرداري بصورت مستقل عهده‌دار فعاليتهاي فضاي سبز حوزه خود شده و سازمان پاركها نظارت عالي آنها را بعهده داشت . اين روند درطول 5 سال دستخوش تغيير بود به اين معني كه چند بار فعاليت فضاي سبز مجدداً بصورت متمركز و گاهاً غيرمتمركز انجام گرفت و درنهايت از سال 1377 فعاليتهاي فضاي سبز بصورت غيرمتمركز و بعهده مناطق گذاشته شد و سازمان پاركها نقش برنامه‌ريزي و نظارت عالي فضاي سبز را بعهده گرفت. البته برخي پروژه‌هاي بزرگ فضاي سبز از طريق اين سازمان انجام و پس از اتمام عمليات احداث و بهره‌برداري به مناطق مربوطه جهت نگهداري واگذار مي‌گردد. درسال 1372 درراستاي سياست واگذاري فعاليت‌هاي دولتي به بخش خصوصي ، سازمان پاركها نيز مقدمات واگذاري قسمتي از فعاليت‌هاي فضاي سبز را به پيمانكاران خصوصي آغاز نمود و جهت اجراي صحيح و هماهنگ فعاليت‌ها شروع به تدوين دفترچه پيمان ( كه شامل آيتم‌بندي فعاليت‌ها و برآورد هزينه هرجزء از عمليات فضاي سبز مي‌باشد ) نمود. كه اين برنامه با وجود مشكلات اوليه با موفقيت به اجرا درآمد و اينك پس از گذشت 16 سال كليه فعاليت‌هاي فضاي سبز از طريق پيمانكاران بخش خصوصي اجرا مي‌گردد و دفترچه پيمان تدوين شده يكي از كامل‌ترين دستورالعمل‌هاي اجرائي فضاي سبز دربين كلانشهرهاي كشور مي‌باشد كه بصورت الگو مورد استفاده كلانشهرها و بسياري از شهرهاي كشور قرارگرفته است.
 
 
نام : مسعود 
نام خانوادگی : برزگر جلالی
شماره تماس : 33861762  -  041