حوزه مدیر عامل
 
 
 

 سازمان پاركها و فضاي سبز تبريز درسال 1349 جهت انسجام بخشيدن به فعاليتهاي فضاي سبز و ايجاد مديريت واحد بعنوان اولين سازمان ثبت شده وزارت كشور تاسيس گرديد. درابتدا ، كليه فعاليتهاي فضاي سبز بصورت متمركز از طريق سازمان پاركها انجام مي‌گرفت و مديريت فضاي سبز مناطق نيز از اين طريق عمل مي‌شد . روند مذكور تا سال 1372 ادامه داشت تا اينكه طرح مديريت غيرمتمركز فضاي سبز مطرح گرديد و فضاي سبز مناطق شهرداري بصورت مستقل عهده‌دار فعاليتهاي فضاي سبز حوزه خود شده و سازمان پاركها نظارت عالي آنها را بعهده داشت . اين روند درطول 5 سال دستخوش تغيير بود به اين معني كه چند بار فعاليت فضاي سبز مجدداً بصورت متمركز و گاهاً غيرمتمركز انجام گرفت و درنهايت از سال 1377 فعاليتهاي فضاي سبز بصورت غيرمتمركز و بعهده مناطق گذاشته شد و سازمان پاركها نقش برنامه‌ريزي و نظارت عالي فضاي سبز را بعهده گرفت. البته برخي پروژه‌هاي بزرگ فضاي سبز از طريق اين سازمان انجام و پس از اتمام عمليات احداث و بهره‌برداري به مناطق مربوطه جهت نگهداري واگذار مي‌گردد. درسال 1372 درراستاي سياست واگذاري فعاليت‌هاي دولتي به بخش خصوصي ، سازمان پاركها نيز مقدمات واگذاري قسمتي از فعاليت‌هاي فضاي سبز را به پيمانكاران خصوصي آغاز نمود و جهت اجراي صحيح و هماهنگ فعاليت‌ها شروع به تدوين دفترچه پيمان ( كه شامل آيتم‌بندي فعاليت‌ها و برآورد هزينه هرجزء از عمليات فضاي سبز مي‌باشد ) نمود. كه اين برنامه با وجود مشكلات اوليه با موفقيت به اجرا درآمد و اينك پس از گذشت 16 سال كليه فعاليت‌هاي فضاي سبز از طريق پيمانكاران بخش خصوصي اجرا مي‌گردد و دفترچه پيمان تدوين شده يكي از كامل‌ترين دستورالعمل‌هاي اجرائي فضاي سبز دربين كلانشهرهاي كشور مي‌باشد كه بصورت الگو مورد استفاده كلانشهرها و بسياري از شهرهاي كشور قرارگرفته است.

 
 
نام : علی 

نام خانوادگی : مدبر خاک نژادشماره تماس : 33860442                                      

 
 

به نام خداوند عهد وپیمان

بر اين باوريم که تحقق مطلوب مفهوم سيما و منظر شهري با جنبه هاي عميق و پيچيده اي از مفاهيم کالبدي و معنايي شهر در هم آميخته و مشول جنبه هاي هويتي ، تاريخي ، اجتماعي ، فرهنگي ، زيست محيطي و همچنين زيبايي شناختي يکايک عناصر شهري است .

سيما و منظر شهري ، همانگونه که روابط سيستماتيک بين پديده ها معطوف مي گردد ، در عين حال در بر گيرنده وجوه ادراکي و ذهني عناصر سازنده بافت شهري نيز مي باشد .

از اين رو علم بر اين نکته نيز ضروري است که سيما و منظر موجودي است پويا ، زنده و در حال تغيير که از يک سو متاثر از شهروندان و نحوه ارتباط آنها با محيط پيرامون بوده و از سوي ديگر تداعي خاطرات و تصوير ذهني است که در طول زمان و در بستر محيط و فضا روي داده و بر ارتباط انسان و منظر تاثير مي گذارد ، که در پي آن فرهنگ و تمدن شهرنشينان را نيز تحت تاثير قرار مي دهد .

 با اين اوصاف رويکرد اصلي سازمان سيما ، منظر و فضاي سبز شهرداري تبريز در برداشتي متعالي از سه مفهوم سيماي شهر ، منظر شهر و فضاي سبز شهري بر آن نهادينه شده است که بتواند چشم انداز ترسيمي پيش روي اين سازمان را با تلفيق صحيح و علمي سه مفهوم فوق و با لحاظ رويکرد مشارکتي و تعاملي به نحو احسن تحقق بخشد . چشم اندازي که در آن ، شهر تبريز ، شهري خواهد بود مملو از فضاهاي سبز ، شهري زيبا و سرزنده و شهري با سيما و منظر شهري مطلوب

 

علي مدبر

مديرعامل سازمان سيما،منظر و فضاي سبز شهري