حوزه مدیر عامل
 
 
 
 سازمان پاركها و فضاي سبز تبريز درسال 1349 جهت انسجام بخشيدن به فعاليتهاي فضاي سبز و ايجاد مديريت واحد بعنوان اولين سازمان ثبت شده وزارت كشور تاسيس گرديد. درابتدا ، كليه فعاليتهاي فضاي سبز بصورت متمركز از طريق سازمان پاركها انجام مي‌گرفت و مديريت فضاي سبز مناطق نيز از اين طريق عمل مي‌شد . روند مذكور تا سال 1372 ادامه داشت تا اينكه طرح مديريت غيرمتمركز فضاي سبز مطرح گرديد و فضاي سبز مناطق شهرداري بصورت مستقل عهده‌دار فعاليتهاي فضاي سبز حوزه خود شده و سازمان پاركها نظارت عالي آنها را بعهده داشت . اين روند درطول 5 سال دستخوش تغيير بود به اين معني كه چند بار فعاليت فضاي سبز مجدداً بصورت متمركز و گاهاً غيرمتمركز انجام گرفت و درنهايت از سال 1377 فعاليتهاي فضاي سبز بصورت غيرمتمركز و بعهده مناطق گذاشته شد و سازمان پاركها نقش برنامه‌ريزي و نظارت عالي فضاي سبز را بعهده گرفت. البته برخي پروژه‌هاي بزرگ فضاي سبز از طريق اين سازمان انجام و پس از اتمام عمليات احداث و بهره‌برداري به مناطق مربوطه جهت نگهداري واگذار مي‌گردد. درسال 1372 درراستاي سياست واگذاري فعاليت‌هاي دولتي به بخش خصوصي ، سازمان پاركها نيز مقدمات واگذاري قسمتي از فعاليت‌هاي فضاي سبز را به پيمانكاران خصوصي آغاز نمود و جهت اجراي صحيح و هماهنگ فعاليت‌ها شروع به تدوين دفترچه پيمان ( كه شامل آيتم‌بندي فعاليت‌ها و برآورد هزينه هرجزء از عمليات فضاي سبز مي‌باشد ) نمود. كه اين برنامه با وجود مشكلات اوليه با موفقيت به اجرا درآمد و اينك پس از گذشت 16 سال كليه فعاليت‌هاي فضاي سبز از طريق پيمانكاران بخش خصوصي اجرا مي‌گردد و دفترچه پيمان تدوين شده يكي از كامل‌ترين دستورالعمل‌هاي اجرائي فضاي سبز دربين كلانشهرهاي كشور مي‌باشد كه بصورت الگو مورد استفاده كلانشهرها و بسياري از شهرهاي كشور قرارگرفته است.
 
 
نام : علی 
نام خانوادگی : مدبر خاک نژاد
شماره تماس : 33861762  -  041


 
 
 
به نام خداوند عهد وپیمان
 
بر این باوریم که تحقق مطلوب مفهوم سیما و منظر شهری با جنبه های عمیق و پیچیده ای از مفاهیم کالبدی و معنایی شهر در هم آمیخته و مشول جنبه های هویتی ، تاریخی ، اجتماعی ، فرهنگی ، زیست محیطی و همچنین زیبایی شناختی یکایک عناصر شهری است .
سیما و منظر شهری ، همانگونه که روابط سیستماتیک بین پدیده ها معطوف می گردد ، در عین حال در بر گیرنده وجوه ادراکی و ذهنی عناصر سازنده بافت شهری نیز می باشد .
از این رو علم بر این نکته نیز ضروری است که سیما و منظر موجودی است پویا ، زنده و در حال تغییر که از یک سو متاثر از شهروندان و نحوه ارتباط آنها با محیط پیرامون بوده و از سوی دیگر تداعی خاطرات و تصویر ذهنی است که در طول زمان و در بستر محیط و فضا روی داده و بر ارتباط انسان و منظر تاثیر می گذارد ، که در پی آن فرهنگ و تمدن شهرنشینان را نیز تحت تاثیر قرار می دهد .
 با این اوصاف رویکرد اصلی سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز در برداشتی متعالی از سه مفهوم سیمای شهر ، منظر شهر و فضای سبز شهری بر آن نهادینه شده است که بتواند چشم انداز ترسیمی پیش روی این سازمان را با تلفیق صحیح و علمی سه مفهوم فوق و با لحاظ رویکرد مشارکتی و تعاملی به نحو احسن تحقق بخشد . چشم اندازی که در آن ، شهر تبریز ، شهری خواهد بود مملو از فضاهای سبز ، شهری زیبا و سرزنده و شهری با سیما و منظر شهری مطلوب
                                                               
علی مدبر
مدیرعامل سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری