منو
 
 پیوندهـــا

 
 
 
تاریخ : شنبه 6 آذر 1389     |     کد : 26

بيد قرمز Salix Purpurea

بيد قرمز بوته اي است با انشعابات باريك و به حالت ايستاده و تا ارتفاع 2 – 5 متري رشد مي نمايد. ساقه ها باريك و قابل انعطاف كه در موقعيتهاي سايه به رنگ قهوه اي متمايل به سبز و در محلهاي آفتابي متمايل به ارغواني مي باشد

بيد قرمز بوته اي است با انشعابات باريك و به حالت ايستاده و تا ارتفاع 2 – 5 متري رشد مي نمايد. ساقه ها باريك و قابل انعطاف كه در موقعيتهاي سايه به رنگ قهوه اي متمايل به سبز و در محلهاي آفتابي متمايل به ارغواني مي باشد. مغز شاخه هاي مسن برنگ زرد روشن است. جوانه هاي روي ساقه مخروطي باريك ، سست و شل ، معمولاً متناوب ، ولي داراي حداقل يك جفت جوانة متقابل روي ساقه مي باشد. گلهاي نر و گلهاي ماده به صورت ( منفرد ) جداگانه و زود هنگام در بهار قبل از برگها و معمولاً در فروردين ظاهر مي گردند. گلهاي نر داراي يك جفت پرچم با بساك هاي قرمز مي باشد. كپسولها در آخر ماه مي رسند وقتي آنها مي شكنند تعدادي بذور پنبه اي سفيد رنگ را رها مي سازند. اين بوته  به وسيلة قلمه تكثير مي يابد.

بيد قرمز در كنار جويبارها و آبراهها هم در مناطق پست و كوهستاني رشد مي نمايد ، مخصوصاً در كنار جويبارهاي كوهستاني زياد بوده و اغلب بيشه هاي وسيعي را در زمينهاي شني و آبروفتي تشكيل مي دهند. حد شمالي پراكندگي بيد قرمز تا مركز سوئد امتداد دارد ، شاخه هاي قابل انعطاف آن براي سبد سازي مناسب بوده و واريته هاي زراعي مخصوصاً براي اين منظور پرورش داده مي شوند ، اين بوته  در دوره كوتاه مدت براي اصلاح زمينهاي شني كاشته مي شود.

برگها : متناوب ، برخي مواقع متقابل ، نيزه اي ، نصف فوقاني برگ پهن تر مي باشد ، طول برگ 4 - 9 سانتي متر با حاشيه هاي دندانه دار در ⅓ انتهائي برگ ، سطح زيرين برگها به رنگ سبز - آبي است.

گلها : دو پايه ( متمايز از جنسي ) ، نر و ماده در گل آذين هاي دم گربه اي به طول 3 – 2 سانتي متر.

ميوه : به صورت كپسولهائي در سنبله هايي به طول 3 سانتي متر.

ترجمه : مهندس علیرضا اوجاقی

منبع :   Flowering shrubs


سید کمال الدین اسبقی