تاریخ : يکشنبه 11 ارديبهشت 1390
کد 154

پلم ، آقطي ، شوند

گياهان علفي ، درختچه اي يا درختي كوتاه ، با شاخه هاي مغز ( حفره مياني ) دار و برگها متقابل ، شانه اي فرد ، با برگچه هاي دندانه اره اي ، گوشواره دار ، گلها در گل آذين ديهيمي يا پانيكولي انتهايي ، كاسه

sumbucus   L       
fam :   caprifoliaceae
E:  bore tree , elder
پلم ، آقطي ، شوند

    گياهان علفي ، درختچه اي يا درختي كوتاه ، با شاخه هاي مغز ( حفره مياني ) دار و برگها متقابل ، شانه اي فرد ، با برگچه هاي دندانه اره اي ، گوشواره دار ، گلها در گل آذين ديهيمي يا پانيكولي انتهايي ، كاسه گل كوچك يا تقريباً نامحسوس و جام گل ( 3-4- ) 5 اندامي ، چرخي شكل ، پرچم ها با ميله هاي كوتاه ، تخمدان ، 3- 5 حجره اي ، ميوه ها شفتي
آقطي سياه :           Sambucus    nigra  L 
درختچه اي بزرگ يا درختي كوچك ، برگچه ها ( 3- ) 5 ( 7- ) عدد ، به طول 4-12 سانتي متر ، بيضوي تا بيضوي تخم مرغي ، نوك تيز ، داندانه اره اي تيز ، گلها سفيد ، كمي مايل به زرد ، در گل آذين ديهيمي بقطر 12- 20 سانتي متر ، ميوه شفت به طول 6- 8 ميليمتر ، سياه

پراكنش جغرافيايي در ايران : آذربايجان ( اروميه ، سيلوانا ، حكي ) كرمانشاه ( كنگاور )
پراكنش جهاني : اروپا ، قفقاز ، آناتولي ، غرب سيبري
نيازهاي اكولوژي : اين درختچه به عوامل نامساعد محيطي مقاوم است اگر مي خواهيد از گلهاي آن بطور كامل استفاده كنيد گياه را در خاك قوي آهك دار كشت نمائيد.

تكثير : ازدياد اقطي بوسيله هاي فلمه هاي خشبي صورت مي گيرد.
- اين درختچه بواسطه برگهاي ابلق خود براي تزئين باغها بكار ميرود.   
هم چنين آقطي بسيار سريع الرشد و سرعت ريشه دار شدن آن خيلي زياد است بدين جهت براي درست كردن حصاري زنده و سريع الرشد مورد استفاده قرار مي گيرد.  
گونه هاي ديگر اين جنس :

آقطي آمريكايي                                  Sambucus   Canadensis L
آقطي اروپايي ، آقطي قرمز                    Sambucus   tacemosa L